Annemarieke Aarts
Aanjager en bewoner
06-21409142

Armand Hübner
Gastheer/kok en bewoner
06-28817982


disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen: Disclaimer) is van toepassing op de internetsite www.proeftuinrottum.nl van Proeftuin Rottum. Door deze internetsite te benaderen, verklaar je je akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. Hoewel Proeftuin Rottum tracht juiste en volledige informatie aan te bieden, verstrekt Proeftuin Rottum expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist of volledig is. Proeftuin Rottum garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Proeftuin Rottum hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Proeftuin Rottum de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Proeftuin Rottum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Intellectuele eigendomsrechten

Proeftuin Rottum of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proeftuin Rottum of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Proeftuin Rottum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Proeftuin Rottum op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Proeftuin Rottum of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van eigenaren en medewerkers van Proeftuin Rottum.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Proeftuin Rottum behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

PARTNERS VAN PROEFTUIN ROTTUM
webworks by infracom